Slovník pojmov

PSYCHOTRONIKA – odbor výskumu energoinformačných systémov živých bytostí, najmä človeka, ich vlastností a interakcií. Obsahuje len výskum a teoretické spracovanie, nie praktické použitie. Je teda nelogické používanie názvov ako „psychotronické liečenie“, „psychotronická poradňa“ a podobne.
Psychotronika sa teda zaoberá výhradne javmi, ktoré patria do fyzikálneho chápania – hmotou, energiou a najmä informáciami, skúma vplyv psychiky i emócií človeka na tieto javy, neskúma však duchovno a nemá žiadny dosah na duchovnú zložku človeka.

PSYCHOTRONIK – človek s vysokoškolským alebo špecializovaným stredoškolským vzdelaním zameraný na výskum javov, ktoré psychotronika v súčasnosti považuje za objekty svojho záujmu. Je teda nelogické nazývať takto praktika, liečiteľa, laika, jasnovidca, ktorý prípadne vykonáva činnosť, ktorá môže byť predmetom psychotronického výskumu.

ENERGOINFORMAČNÝ SYSTÉM – jav spojený so životom, zložený z informačných tokov a energetických nosičov, zabezpečujúci životné potreby a interakcie s prostredím v najširšom slova zmysle, chápaný ako multidimenzionálny a podobný hologramu, obsahujúci teda všetky informácie o informáciách o skutočnostiach v ňom sa odohraných a odohrávajúcich. Záujem psychotroniky je vo výskume normálnych i chorobných dejov a teoretických podkladov úpravy funkcií systému.

Javy, ktoré skúmala parapsychológia, súčasná psychotronika ich však skúma len okrajove:

TELEPATIA – zachytávanie vo vedomí obrazov z mysle a pozornosti inej osoby bez ohľadu na vzdialenosť – nejde o žiadny prenos či „čítanie“ myšlienok iného.
TELEKINÉZA – jav pohybovania v priestore predmetov bez priameho či sprostredkovaného hmotného dotyku
TELEGNÓZIA – jav získania vedomej a chcenej informácie o dianí v inom mieste alebo minulosti, zvaná aj jasnovidnosť – pojem často používaný na iné a celkom nedokázané javy
PREKOGNÍCIA – jav pociťovania dejov, ktoré sa ešte nestali

© 2022 Frontier Theme